Efikasno učvršćivanje tereta zavisi od vrste tereta i počinje sa ispravnom ambalažom prikladnom za transport, utovarom i slaganjem te pričvršćivanjem utovarene robe. Samo dobro zapakovana i složena roba može biti učvršćena i transportovana u skladu sa propisima.

Delovanje sile na teret u toku transporta

Pri normalnim uslovima u toku vožnje (u ovo spadaju i jaka kočenja, ubrzavanja, nagli manevri i loši uslovi na putu) na teret deluju jake sile.


Primer: 0,5 G bočno znači da teret težine od 10 tona može da pritisne ceradu sa silom i do 5 tona težine: 0,5 G = 50 % sopstvene težine.

Delovanje sile na teret kod prevoza robe u drumskom saobraćaju

Delovanje sile na teret kod prevoza robe u drumskom saobraćaju

Delovanje sile na teret kod prevoza u kombinovanom saobraćaju

Kombinovani transport Kombinovani transport

Usled guranja vagona na železničkim terminalima odn. usled pokreta i naginjanja brodova, na teret deluju sile koje su jače od onih u drumskom saobraćaju.


Zbog toga prevoz u kombinovanom saobraćaju zahteva pojačane mere učvršćivanja tereta:


 • Pošto se prikolice utovaruju na vagone i suprotno od smera kretanja voza, potrebno je da se teret podjednako obezbedi od pomeranja unapred i unazad.
 • Vodite računa o tome da težina na prikolici bude optimalno raspoređena – izbegavajte bočna opterećenja ili opterećenja na prednjem delu prikolice.
 • Pre svake predaje prikolice na terminalu/u luci, odn. prilikom svakog preuzimanja prikolice ponovo proverite pravilnost učvršćenja tereta (npr. dovoljna zategnutost kaiševa).

Delovanje sile kod prevoza robe u kombinovanom saobraćaju – železnica

Delovanje sile kod prevoza robe u kombinovanom saobraćaju – železnica Delovanje sile kod prevoza robe u kombinovanom saobraćaju – železnica

Delovanje sile kod prevoza robe u kombinovanom saobraćaju – brod

Delovanje sile kod prevoza robe u kombinovanom saobraćaju – brod Delovanje sile kod prevoza robe u kombinovanom saobraćaju – brod

Načini učvršćivanja tereta

Učvršćivanje robe čvrstim spajanjem oblika

Kod učvršćivanja robe čvrstim spajanjem oblika, roba se tovari direktno i bez praznih međuprostora do same granice utovarnog prostora (čeoni zid, bočni zid, šipke, itd).
Utovar čvrstim spajanjem oblika u kombinaciji sa XL-prikolicom smatra se jednim od najefikasnijih načina za učvršćivanje tereta.
Ukoliko karakteristike robe to ne dozvoljavaju, učvršćivanje oblikom može da se postigne pomoću zatez-nih kaiševa i pomoćnih sredstava. Načini učvršćivanja oblika pomoću zateznih kaiševa su, npr. krstasto i naizmenično vezivanje, čeona ili polovična petlja.

Učvršćivanje robe silom teže prema podlozi

Kod učvršćivanja robe silom teže prema podlozi, povećava se sila trenja, čime se postiže bolja učvršćenost tereta.
Učvršćivanje tereta silom teže prema podlozi: sa smanjenjem ugla kaiševi gube na zategnutosti prilikom vezivanja

Kombinovano učvršćivanje robe

Kod kombinovanog učvršćivanja robe kombinuju se elementi učvršćivanja čvrstim spajanjem oblika i učvršćivanjem tereta silom teže. Teret se, na primer, utovara uz čeoni zid pa se pomoću zateznih kaiševa tako zateže, da se uspostavi spoj oblikom i silom teže. U praksi je ovo jedan od načina koji se često koristi kod učvršćivanja tereta.
Način učvršćivanja koji se primenjuje kod kombinovanog prevoza – ka napred, u stranu i ka nazad uz primenu gumenih podloga protiv klizanja
Ove slike su simbolični prikazi. Informativne brošure sa konkretnim primerima iz prakse - u skladu sa normama EN 12195-1 o različitim načinima učvršćivanja tereta za različite grupe proizvoda, možete dobiti od Vaše osobe za kontakt.

Video klip "Načini učvršćivanja tereta"

Načini učvršćivanja tereta play
True
http://www.lkw-walter.ba/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-arten.jpg

Zatezni kaiševi i pomoćna sredstva za učvršćivanje tereta

Dovoljna količina sredstava za učvršćivanje robe (zatezni kaiševi, štitnici za ivice, gumene podloge protiv klizanja) kao i njihovo besprekorno stanje su suštinski preduslovi za efikasno učvršćivanje tereta.
Zatezni kaiš sa dugačkim zupčastim mehanizmom za pričvršćivanje Zatezni kaiš sa dugačkim zupčastim mehanizmom za pričvršćivanje Uređaj za merenje elastične sile Uređaj za merenje elastične sile

Zatezni kaiševi i uređaj za merenje elastične sile

Zatezni kaiševi prvenstveno služe za učvršćivanje tereta na vozilu putem sile teže i čvrstim spajanjem oblika. Zatezanjem se povećava sila teže, čime se postiže i bolje učvršćivanje tereta. U principu razlikujemo:

 • kraći zupčasti mehanizam za pričvršćivanje, zatezna sila oko 350 daN (kg)
 • dugački zupčasti mehanizam za pričvršćivanje, zatezna sila oko 500 daN (kg)

Efektivna zatezna sila načelno zavisi od upotrebljene snage za zatezanje zateznog kaiša putem petlje. Tako je jedino moguće izračunati efektivno ostvarenu zateznu silu samo pomoću uređaja za merenje elastične sile.

Video klip "Rukovanje zateznim kaiševima"

Rukovanje zateznim kaiševima play
True
http://www.lkw-walter.ba/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-spanngurte.jpg

Pomoćna sredstva: gumene podloge protiv klizanja i ivični štitnici

Gumene podloge protiv klizanja načelno uvećavaju sporednu silu trenja, ali ova karakteristika predstavlja prednost samo kod određene robe. Kod nekih proizvoda njihova primena može imati čak i loš ishod (npr. ukoliko roba sklizne sa palete, postoji mogućnost njenog prevrtanja).


Ivični štitnici ne samo da štite teret i zatezne kaiševe, već i predstavljaju efikasno pomoćno sredstvo kod učvršćivanja tereta. Oni ravnomerno raspodeljuju elastičnu silu.

Vaši zadaci i Vaše obaveze

Svaki teret treba utovariti i obezbediti tako, da čak i pri jakom kočenju, iznenadnim naglim manevrima ili lošim uslovima na putu ne može da sklizne, da se prevrne, da se kotrlja "levo-desno" ili da padne.


Ukoliko način učvršćivanja ne može jasno da se odredi zbog karakteristika robe (npr. pakovanje, težište), obratite se otpremniku robe i zatražite instrukcije za pravilno učvršćivanje tereta.


Pored toga ste u obavezi da sprovedete sledeće mere:

Učvršćivanje pomoću zateznih kaiševa Učvršćivanje pomoću zateznih kaiševa Učvršćivanje tereta zateznim kaiševima Učvršćivanje tereta zateznim kaiševima
 • Provera raspodele težine kao i učvršćenja tereta pre započinjanja vožnje. Čak iako je neko drugi utovario vozilo, Vaša je obaveza da izvršite kontrolu.
 • Ukoliko se radi o prikolici koja je zatvorena plombom, smete je otvoriti u dogovoru sa Vašom osobom za kontakt iz LKW WALTER-a, ako postoji potencijalna opasnost.
 • Način vožnje treba prilagoditi teretu.
 • Pazite na posebna pravila za učvršćivanje tereta u kombinovanom prevozu.
 • Teret je potrebno učvrstiti i za kratke vožnje u okviru kruga fabrike.
 • Pridržavajte se "10 zlatnih pravila za učvršćivanje tereta"

Video klip "Zlatna pravila kod učvršćivanja tereta"

Zlatna pravila kod učvršćivanja tereta play
True
http://www.lkw-walter.ba/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-regeln.jpg
Rukovanje zateznim kaiševima Rukovanje
zateznim kaiševima
Pravilno uvođenjekaiša u zatezač Pravilno uvođenje
kaiša u zatezač

Rukovanje sredstvima za učvršćivanje tereta

Molimo Vas da obratite pažnju na sledeća uputstva:

 • Pored već montiranih zateznih kaiševa na prikolicama, nosite sa sobom u kabini najmanje pet dodatnih setova (zatezni kaiš i zatezač), kao i dovoljan broj štitnika za ivice.
 • Smotajte nekorišćene zatezne kaiševe i stavite ih u kabinu zajedno sa ostalim sredstvima za učvršćivanje tereta koje ne koristite (npr. štitnicima za ivice)! Višak sredstava za učvršćivanje robe predajte jednom od naših skladišta za ta sredstva.
 • U toku utovara robe, pazite da zaposleni koji vrše utovar, robu ne posta-ve na nekorišćene, montirane zatezne kaiševe, odn. zatezače. Po potrebi ih zakačite na utične letve ili iznad njih.
 • Zatezni kaiševi i zatezači sa vidljivim znacima pohabanosti ne smeju više da se koriste za učvršćivanje tereta. Bacite ih.
 • Zatezači ne smeju da pritiskaju ceradu. To može, ishodom kontrole na železničkim terminalima, da dovede do zabrane ukrcavanja na železnicu.
 • Kod upotrebe zateznih kaiševa, vodite računa o pravilnom uvođenju kajiša u zatezače (vidi slike). Kod robe sa oštrim ivicama, koristite štitnike za ivice radi zaštite zateznih kaiševa.
^ - Top

Ova web-stranica koristi cookies kako bi Vam osigurala najbolje moguće korisničko iskustvo. Korišćenjem web-stranice pristajete na memorisanje cookiesa. Dodatne informacije naći ćete na sajtu: Uslovi korišćenja